Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 143
Novinky

On-line aukce

On-line aukce

2.6.2021

Profesní zkouška a přípravný kurz - Realitní zprostředkovatel

Profesní zkouška a přípravný kurz - Realitní zprostředkovatel

11.3.2021 Pro bližší informace a termíny, kdy lze u nás zkoušku absolvovat, nás můžete kdykoliv kontaktovat: 724 868 119 [email protected] více »

Pojištění realitního zprostředkovatele dle zákona č. 39/2020 Sb.

12.5.2020

Efektivní investice

28.4.2020 Chcete v dnešní době správně a efektivně investovat do nemovitostí? více »

Realitní zpravodaj

Čeho si všímat při koupi bytu ve starém domě

Čeho si všímat při koupi bytu ve starém domě
22.5.2024 - Starých činžovních domů, které nabízejí byty v osobním vlastnictví, není málo. Ne všechny prošly rekonstrukcí, a tak vybrat si byt v takovém domě znamená počítat také s obdobím prachu,..

6 věcí, bez kterých se neobejdete při prodeji luxusních nemovitostí

6 věcí, bez kterých se neobejdete při prodeji luxusních nemovitostí
20.5.2024 - Prodej luxusního bytu či domu není jen o jeho ocenění a prezentaci na realitním serveru. V mnoha ohledech se jedná o nadstandardní proces, který vyžaduje odlišný přístup než prodej..

Dotační program Oprav dům po babičce nyní ještě výhodněji

Dotační program Oprav dům po babičce nyní ještě výhodněji
17.5.2024 - Lidem, kteří nemají naspořeno dostatek prostředků na renovaci bydlení, se otevírá unikátní možnost zapojit se do dotačního programu Oprav dům po babičce. Od letošního března je tento..
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Pojištění realitního zprostředkovatele dle zákona č. 39/2020 Sb.

Pojištění realitního zprostředkovatele dle zákona č. 39/2020 Sb.

12.5.2020

 
 
 
 
 
 
 
MAXIMA pojišťovna, a.s.
se sídlem Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Česká republika
IČ: 613 28 464
právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3314
zastoupená na základě zmocnění níže podepsanou osobou
 
(dále jen „pojistitel“)
 
 
 
a
 
 
 
Právnická nebo fyzická osoba uvedená jako Pojistník v „Žádosti o pojištění odpovědnosti za
újmu způsobenou vadou poskytnuté odborné služby pro realitní zprostředkovatele“ v příloze
této smlouvy
 
(dále jen „pojistník“)
 
 
 
 
 
uzavírají pojistnou smlouvu č.
 
690 20 02756
pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
1.1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
1.2. Předmětem činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je poskytování odborných služeb v oboru „Realitní
zprostředkování“.
1.3. Pokud je v „Žádosti o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou poskytnuté odborné služby pro realitní
zprostředkovatele“ (dále jen „Žádost“) v sekci „Údaje o zprostředkovateli“ uveden pojišťovací makléř nebo jeho vázaný
zástupce, pojistník pověřil tuto osobu vedením a zpracováním jeho pojistného, zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této
pojistné smlouvy, s výjimkou hlášení škody, bude prováděn výhradně prostřednictvím této zplnomocněné osoby, která je
oprávněna přijímat smluvně závazná oznámení, prohlášení a rozhodnutí smluvních partnerů.
1.4. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění,
ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:
 
 
 
Předpokladem plnění z pojištění je, že pojištěný je v době porušení právní povinnosti nebo jiné právní skutečnosti, které byly
příčinou vzniku újmy oprávněn k poskytování odborných služeb ve výše uvedeném oboru v rámci podnikatelské (samostatně
výdělečné) činnosti provozované na základě obecně závazných právních předpisů.
 
Pokud je v „Žádosti“ v sekci „Údaje o zprostředkovateli“ uveden pojišťovací agent nebo jeho vázaný zástupce anebo vázaný
zástupce pojistitele, pojistník bere na vědomí, že správu pojistné smlouvy ve smyslu příjmu oznámení a žádostí o změny
smlouvy, ve formě stanovené VPP 300-2, vykonává tato osoba.
 
 
Pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou poskytnuté odborné služby (dále jen „profesní odpovědnost“)
• VPP 300-2 – Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů
• ZPP 690-2 – Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou poskytnuté odborné
služby

 
Pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s činností, na kterou se vztahuje pojištění profesní
odpovědnosti sjednané touto pojistnou smlouvou, nikoli však vadou poskytnuté odborné služby (dále jen „obecná
odpovědnost“)
• VPP 300-2 – Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů
• ZPP 650-2 – Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu
1.5. Pojištění začíná dnem uvedeným v „Žádosti“ jako „Počátek pojištění“.
 
 
 
 
Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku s automatickou prolongací.
 
 
2. POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI
 
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou vadou poskytnuté odborné služby v oboru vymezeném v
čl. 1. bod 1.2.
Výše hrubých příjmů pojištěného z pojišťované činnosti za předcházející rok je uvedena v „Žádosti“ ve zvolené „kategorii a variantě dle
výše hrubého příjmu“ v sekci „Rozsah pojištění“.
V případě, že pojištěný zahajuje činnost, je uvedena předpokládaná výše hrubých příjmů za první rok činnosti.
Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých příjmů o více než 20 %.
 
 2.1. Rozsah pojištění, limity plnění a spoluúčasti
 
Pojištění je sjednáno v rozsahu uvedeném v „Žádosti“ v sekci „Rozsah pojištění“.
 
Odchylně od příslušného ujednání v žádosti se ujednává, že spoluúčast pro pojištění povinnosti nahradit újmu
způsobenou vadou poskytnuté odborné služby nepřekročí 5 000 Kč nebo 1 % z výše pojistného plnění.
 
 2.2. Doložky
DPO 1 - Profesní odpovědnost realitních makléřů a kanceláří
1. Mimo výluk uvedených ve VPP a ZPP, které se vztahují k tomuto pojištění, se pojištění dále nevztahuje na povinnost nahradit
újmu způsobenou:
a) v souvislosti s informací nebo radou, se zastupováním či zprostředkováním v oblastech financování, realizace a výnosu
investic, cenového vývoje,
b) v souvislosti s informací nebo radou týkající se budoucích změn stavu nemovitostí nebo jejich okolí,
d) v souvislosti s poskytováním právních služeb,
e) obchodováním s cennými papíry.
 
DPO 1a - Škoda na převzatých dokladech
1. Pojištění se vztahuje také na povinnost pojištěného poskytnout náhradu škody na převzatých dokladech.

Převzatým dokladem se pro účely tohoto pojištění rozumí doklady a písemnosti v písemné podobě nebo na trvalém nosiči dat,
převzaté pojištěným v přímé souvislosti s poskytováním odborných služeb, pro které je sjednáno pojištění profesní
odpovědnosti touto pojistnou smlouvou.

Za převzaté doklady se nepovažují peníze, ceniny (poštovní známky, kolky, losy, jízdenky a kupóny MHD, dobíjecí kupóny do
mobilních telefonů, stravenky, dálniční známky apod.), platební a kreditní karty, cenné papíry, vkladní a šekové knížky a
obdobné dokumenty.
2. Pojištěný je povinen uložit a zabezpečit převzaté doklady podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení
minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení vyplývajícímu z přílohy „Podmínky zabezpečení
pojištěných věcí a limity pojistného plnění“. Odpovídajícím stupněm zabezpečení ve vztahu k hodnotě převzatého/ých
dokladu/ů je první v příslušné tabulce uvedený takový, u něhož limit plnění přesahuje hodnotu převzatého/ých dokladu/ů.
3. Pokud pojištěný porušil povinnost vyplývající z předchozího odstavce a porušení této povinnosti mělo podstatný vliv na vznik
pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, neposkytne pojistitel z takové pojistné události plnění
v rozsahu větším, než jaký podle „Podmínek zabezpečení pojištěných věcí a limity pojistného plnění“ odpovídá skutečnému
způsobu zabezpečení převzatých dokladů v době vzniku pojistné události.
4. Z pojištění odpovědnosti za škodu na převzatých dokladech ve smyslu tohoto odstavce poskytne pojistitel pojistné plnění
v rámci dojednaného limitu pojistného plnění se sublimitem pro jednu a všechny újmy ze škodných událostí nastalých
v průběhu jednoho pojistného roku, uvedeným v „Žádosti“ v sekci „Rozsah pojištění“ v bodě „Pojistné nebezpečí Ia“.
5. Pojištění odpovědnosti za škodu na převzatých dokladech se sjednává se spoluúčastí uvedenou v „Žádosti“ v sekci „Rozsah
pojištění“.

 
 
3. POJIŠTĚNÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI
 
Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává pro případ povinnosti pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s činností, na
kterou se vztahuje pojištění profesní odpovědnosti sjednané touto pojistnou smlouvou, včetně povinnosti pojištěného
nahradit újmu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovitosti sloužící
k výkonu činnosti uvedené v pojistné smlouvě, nikoli však vadou poskytnuté odborné služby.
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu s výjimkou újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.
 
 3.1. Rozsah pojištění, limity plnění a spoluúčasti
 
Pojištění je sjednáno v rozsahu uvedeném v „Žádosti“ v sekci „Rozsah pojištění“.
 
 3.2. Časová platnost pojištění
Odchylně od čl. 3 odst. 3 písm. c ZPP 650-2 se ujednává, že pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že
jsou současně splněny následující podmínky:
a) příčina vzniku újmy, tj. porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, v jejichž důsledku újma vznikla, nastala po
retroaktivním datu; není-li ujednáno jinak, je retroaktivní datum shodné se dnem počátku pojištění,
b) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu újmy proti pojištěnému v době trvání pojištění,
c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku pojištění.
 
 3.3. Doložky
 
DOO-3 Újma na věcech převzatých a věcech užívaných
1. Odchylně od čl. 5 odst. 1 písm. m) ZPP 650-2 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu vzniklou na
movité věci nebo zvířeti, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti.
Pojištění v rozsahu tohoto bodu se nevztahuje na povinnost nahradit újmu:
a) vzniklou ze smluv o přepravě a ze zasílatelských smluv,
b) vzniklou na motorových vozidlech,
c) vzniklou na letadlech a plavidlech,
d) vzniklou pohřešováním převzaté věci nebo zvířete.

2. Odchylně od čl. 5 odst. 1 písm. n) ZPP 650-2 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu vzniklou na
movité věci nebo zvířeti, které pojištěný užívá k výkonu činnosti uvedené v pojistné smlouvě.
Pojištění v rozsahu tohoto bodu se nevztahuje na povinnost nahradit újmu:
a) vzniklou na věci, kterou pojištěný užívá neoprávněně,
b) vzniklou opotřebením, nadměrným provozním či jiným zatížením, nevhodným užíváním nebo chybnou obsluhou,
c) vzniklou na motorových vozidlech,
d) vzniklou na letadlech a plavidlech,
e) vzniklou pohřešováním užívané věci nebo zvířete.

3. Pojištění újmy na věcech převzatých a věcech užívaných se sjednává v rámci dojednaného limitu pojistného plnění se sublimitem
pro jednu a všechny újmy ze škodných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku, uvedeným v „Žádosti“ v sekci
„Rozsah pojištění“ v bodě „Pojistné nebezpečí IIa“.
4. Pojištění újmy na věcech převzatých a věcech užívaných se sjednává se spoluúčastí uvedenou v „Žádosti“ v sekci „Rozsah
pojištění“.

4. RETROAKTIVNÍ KRYTÍ
Sjednává se retroaktivní datum, které o 12 měsíců předchází datu počátku pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou.
Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného poskytnout náhradu újmy v případě škodné události vzniklé v důsledku porušení
povinnosti nebo jiné právní skutečnosti, která pojištěnému byla nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohla být známa v době
uzavření této pojistné smlouvy.
Pojistitel neposkytne plnění ze škodné události, u níž příčina škody nastala přede dnem počátku pojištění dle této pojistné smlouvy,
pokud v souvislosti s takovou škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti sjednaného ve
prospěch pojištěného na základě jiné pojistné smlouvy, bez ohledu na to, se kterým pojistitelem byla uzavřena.
 
5. ÚZEMNÍ ROZSAH
Česká republika.
 
6. POJISTNÉ A ÚDAJE PRO PLATBU POJISTNÉHO
 
 6.1. Celkové roční pojistné za pojištění profesní odpovědnosti a připojištění obecné odpovědnosti je uvedeno v
„Žádosti“ ve zvolené „Kategorii a variantě dle výše hrubého příjmu“ v sekci „Rozsah pojištění“.
 
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.
 
Splatnost pojistného za první pojistné období je uvedena v Závěrečných ustanoveních v bodě 8.2. Uzavření
smlouvy včasným zaplacením.
 
Pojistné za další pojistná období je splatné vždy k počátku příslušného pojistného období.
 
 6.2. Údaje pro platbu pojistného
 
Peněžní ústav: Československá obchodní banka
Číslo účtu: 135227624
Kód banky: 0300
 
Variabilní symbol: číslo pojistné smlouvy
 
Pro případ, že je smlouva sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře nebo jeho vázaného zástupce, jsou údaje
pro platbu pojistného uvedeny v „Žádosti“ v sekci „Údaje o zprostředkovateli“.
 
 
7. HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ
Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:
MAXIMA pojišťovna, a.s.
Odbor likvidace pojistných událostí
Italská 1583/24
120 00 Praha 2
Česká Republika
 
nebo na e-mail: [email protected]
 
Pro případ, že je smlouva sjednána prostřednictvím Pojišťovacího makléře nebo jeho vázaného zástupce, jsou údaje pro
hlášení škodné události uvedeny v „Žádosti“ v sekci „Údaje o zprostředkovateli“.
 
 
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
 8.1. Sjednání smlouvy formou elektronického dokumentu
Pojistník potvrzuje, že mu před uzavřením pojistné smlouvy byly poskytnuty „Předsmluvní informace o pojišťovně a o pojištění
majetku a odpovědnosti podnikatelů“, „Informační dokument o pojistném produktu“ a veškeré další informace v souladu
s ustanovením § 2760 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP
300-2 a další pojistné podmínky, vztahujících se k pojištění dle této pojistné smlouvy s jeho souhlasem formou elektronického
dokumentu odeslaného na pojistníkem odsouhlasenou e-mailovou adresu. Pojistník potvrzuje, že se se všemi těmito dokumenty
před uzavřením pojistné smlouvy seznámil a je si vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět
podmínkám sjednávaného pojištění.
Pojistník souhlasí s tím, aby mu dokumenty uvedené výše, včetně znění pojistné smlouvy, byly zaslány na e-mailovou adresu
uvedenou v „Žádosti“ v sekci „Zájemce o pojištění“, „Prostředky komunikace“, nebo, v případě že je smlouva sjednána
prostřednictvím pojišťovacího makléře nebo jeho vázaného zástupce jejich prostřednictvím na výše uvedenou e-mailovou adresu
a potvrzuje, že se jedná o jeho aktuální emailovou adresu, že má ke schránce své elektronické pošty přístup a že z ní může dané
dokumenty podle potřeby vyzvednout.
Pojistitel doporučuje, aby si pojistník tyto dokumenty co nejdříve stáhl a uložil. Veškeré tyto dokumenty si pojistník může vyžádat
v listinné podobě u pojistitele.

 
 
 8.2. Uzavření smlouvy včasným zaplacením
Podmínkou uzavření smlouvy je včasné zaplacení pojistného za první pojistné období (příp. jednorázového pojistného). Za včasné
zaplacení se považuje připsání platby pojistného na účet pojistitele do 15 dnů od data vystavení návrhu smlouvy.
Smlouvu v takovém případě není nutné podepisovat a posílat zpět do pojišťovny. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od návrhu
smlouvy se nepovažuje za jeho přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
Při neuhrazení pojistného za první pojistné období (příp. jednorázového pojistného) v plné výši ve shora uvedené lhůtě pojistný
vztah nevzniká.
Pojištěný nemá v případě vzniku smlouvy zaplacením pojistného za první pojistné období (příp. jednorázového pojistného), nárok
na plnění ze škodných událostí nastalých v intervalu od data počátku pojištění do data zaplacení pojistného.
 
 8.3. Pojistník prohlašuje, že mu pojistitel vysvětlil obsah pojištění a práva a povinnosti z něj plynoucí. Prohlašuje, že neexistuje rozpor
mezi jeho požadavky na pojištění a tímto nabízeným pojištěním. Pojištění obsahuje krytí pojistných nebezpečí, které chce pojistník
chránit; výluky z pojistného krytí pojistník přečetl/a, porozuměl/a jejich obsahu a bere je na vědomí.
 
 8.4. Pojistník prohlašuje, že odpověděl na všechny dotazy pojistitele úplně a pravdivě a je si vědom následků nepravdivých či neúplných
informací. Pojistník prohlašuje, že mu byly poskytnuty veškeré informace, které žádal před sjednáním pojistné smlouvy.
 
 8.5. Pojistník prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu. Pokud by se jí v průběhu trvání pojištění stal, zavazuje se neprodleně
tuto skutečnost oznámit pojistiteli.
 
 8.6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru
smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve
lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník
souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při
vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole
„Datová schránka“ uvést: q23e43v a do pole „Číslo smlouvy“ uvést číslo této pojistné smlouvy.
Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních
údajů o fyzických osobách).
 
 8.7. Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a
povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako
počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.
 
 8.8. Pojistník bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou zpracovány pojistitelem i jeho smluvními zpracovateli. Pojistitel má postavení
správce osobních údajů. Pojistitel i jím pověření zpracovatelé mohou osobní údaje zpracovávat v rozsahu nezbytném k řádnému
plnění povinností pojistitele stanovených v pojistných podmínkách a právních předpisech (např. zákona o archivnictví, zákona
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, účetních či daňových předpisů apod.) Pojišťovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje
pojištěných po dobu vyplývající z právních předpisů a dále po dobu trvání pojištění a následujících čtyř (4) let od jeho ukončení,
a přetrvávají-li i po uplynutí této doby nevypořádané nároky (byť sporné) vzniklé v souvislosti s pojištěním, pak až do jejich
vypořádání.
Subjekt údajů má právo požádat pojišťovnu o informaci o zpracování svých osobních údajů, o přístup k osobním údajům, o jejich
opravu, o vysvětlení, omezení jejich zpracování, příp. odstranění stavu, kdy se domnívá, že jsou jeho osobní informace
zpracovávány v rozporu s touto smlouvou nebo zákonem. Bližší údaje o zpracování osobních údajů může subjekt údajů najít na
http://www.maximapojišťovna.cz/o-společnosti/ochrana-osobnich-udaju.
Subjekt údajů má rovněž právo obracet se na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se
zpracováním jeho osobních údajů a výkonem jeho práv, a to na: [email protected].
Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, má
právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, e-mail: [email protected].
 
 8.9. Dále pojistník bere na vědomí, že jeho údaje mohou být pojišťovnou zpracovány pro účely marketingu. Právním základem pro
toto zpracování je oprávněný zájem pojišťovny a toto zpracování je nezbytné pro účely propagace vlastních produktů a služeb.
Nepřeje-li si dostávat marketingové materiály, stačí odeslat sdělení na adresu pojišťovny nebo na [email protected].
 
 8.10. Tato smlouva obsahuje 5 stran textu a přílohy. Smlouva je vyhotovena ve formě elektronického dokumentu, který obdrží pojistník,
pojistitel a makléř nebo jeho vázaný zástupce, pokud je pověřen pojistníkem vedením a zpracováním jeho pojistného zájmu.
 
 
 
Za pojistitele vystavil/a: Martina Šulcová
 
V Praze dne: 09.05.2020
 
 
Přílohy:
1. Žádost o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou poskytnuté odborné služby pro realitní zprostředkovatele
2. VPP 300-2, ZPP 650-2, ZPP 690-2
3. Podmínky zabezpečení pojištěných věcí a limity pojistného plnění

 

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO
Článek 1
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
(ZPP 650-2)
Obsah
Článek 1. Úvodní ustanovení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Článek 2. Rozsah pojištění a pojistná nebezpečí
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Článek 3. Pojistná událost a časové předpoklady vzniku práva na
pojistné plnění
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Článek 4. Územní rozsah pojištění
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Článek 5. Výluky z pojištění
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Článek 6. Oprávněná osoba
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Článek 7. Plnění pojistitele
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Článek 8. Povinnosti pojistníka, pojištěného, oprávněné osoby
a důsledky jejich porušení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Článek 9. Výklad pojmů
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5

Příloha č. 3 - Podmínky zabezpečení pojištěných věcí a limity pojistného plnění
 500 000

1. Stupně zabezpečení a limity plnění
A/ Stupně zabezpečení a limity plnění pro odcizení věcí krádeží vloupáním z uzamčeného místa pojištění
 
 
 
 
Stupeň
zabezpečení
 
Prvky zabezpečení, které pachatel překonal
 
Limit plnění v Kč
 
P 1
 
Vstupní dveře nesplňující ani stupeň zabezpečení P3.
 
 10 000
P 2
Zeď (stěna), strop, podlaha nesplňující stupeň zabezpečení P 11.
 10 000
P 3
Vstupní dveře uzamčené zámkem s cylindrickou vložkou nebo dozickým zámkem nebo
bezpečnostním visacím zámkem. Zárubeň dveří dřevěná nebo kovová.
Dřevěná zárubeň zpevněna kovovými pásy v prostoru otvoru pro závoru zámku a v
prostorech ukotvení dveřních závěsů (pantů). Kovová zárubeň zabezpečená proti
roztažení.
 75 000
P 4
Okno, jiná prosklená část nebo zvenku přístupný otvor (světlík apod.), jejichž dolní
část je umístěna níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad přilehlými a snadno
přístupnými konstrukcemi (ochozy, schodiště, pavlače, lešenářské konstrukce,
přístavky apod.).
 75 000
P 5
Vstupní dveře plné, uzamčené bezpečnostním uzamykacím systémem nebo kombinací
zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostního kování. Dveře jsou také
opatřeny zábranami proti vysazení a vyražení.
Nebo elektricky ovládaná vrata, která nelze ovládat z venkovní strany a která jsou v
uzavřené poloze blokována proti násilnému otevření.
Zárubeň dveří kovová, zabezpečená proti roztažení. Pokud se jedná o dvoukřídlé
dveře, jsou tyto dveře také opatřeny zabezpečením proti vyháčkování.
 300 000
P 6
Vstupní dveře plné, uzamčené bezpečnostním uzamykacím systémem nebo kombinací
zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostního kování.
Dveře jsou také uzamčeny přídavným bezpečnostním zámkem a současně opatřeny
zábranami proti vysazení a vyražení. Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, jsou tyto
dveře také opatřeny zabezpečením proti vyháčkování. Zárubeň dveří kovová,
zabezpečená proti roztažení.

P 12
Příruční pokladna, sejf nebo obdobný úschovný objekt, určený k úschově peněz, který
nesplňuje požadavky normy ČSN EN 1143-1 ani v bezpečnostní třídě 0 a pokud
pachatel také překonal minimálně některý ze stupňů zabezpečení uzamčeného
prostoru P 3, P 4 nebo P 11.
Pokud však pachatel také překonal některý ze stupňů zabezpečení uzamčeného
prostoru P 5 až P 10, zvyšuje se uvedený limit plnění koeficientem 1,5.
 50 000
Trezor, který splňuje požadavky příslušné normy v bezpečnostní třídě 0 a pokud
pachatel také překonal minimálně některý ze stupňů zabezpečení uzamčeného
prostoru P 3, P 4 nebo P 11.
Pokud však pachatel překonal některý ze stupňů zabezpečení uzamčeného prostoru P
5 až P 10, zvyšuje se uvedený limit plnění koeficientem 1,5.
Trezor, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě I a
pokud pachatel také překonal minimálně některý ze stupňů zabezpečení
uzamčeného prostoru P 3, P 4 nebo P 11.
Pokud však pachatel překonal některý ze stupňů zabezpečení uzamčeného prostoru P
5 až P 10, zvyšuje se uvedený limit plnění koeficientem 1,5.
Trezor, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě II a
pokud pachatel také překonal minimálně některý ze stupňů zabezpečení
uzamčeného prostoru P 3, P 4 nebo P 11.
Pokud však pachatel překonal některý ze stupňů zabezpečení uzamčeného prostoru P
5 až P 10, zvyšuje se uvedený limit plnění koeficientem 1,5.
 
 
P 13
 150 000
P 14
 300 000
P 15
 500 000
 
P 16

Jsou-li konstrukční prvky, resp. prostor dále zabezpečeny:
 
- systémem PZTS (dříve EZS), jehož poplachový signál ovládá sirénu s majákem (blikačem) nebo
 
 
- kamerovým systémem,
zvyšuje se příslušný limit plnění u stupně zabezpečení P 2 až P 15 koeficientem 1,5.
 
P 18
 
Jsou-li konstrukční prvky, resp. prostor dále zabezpečeny systémem PZTS (dříve EZS) se svodem signálu na
PPC (dříve PCO), zvyšuje se příslušný limit plnění u stupně zabezpečení P 2 až P 15 koeficientem 6,0.
 
P 90
 
Dle zvláštního ujednání uvedeného v pojistné smlouvě.
 
 
 
C/ Stupně zabezpečení a limity plnění pro odcizení věcí loupeží
 
 
 
 
 
Stupeň
zabezpečení
 
Prvky zabezpečení, které pachatel překonal
 
Limit plnění v Kč
L 1
Není splněn ani jeden ze stupňů zabezpečení L 2 až L 90.
 100 000
L 2

Pověřená osoba v době pojistné události vybavená obranným prostředkem.

2. Výklad pojmů
 
1. Bezpečnostní cylindrickou vložkou se rozumí cylindrická vložka, která je instalovaná do bezpečnostního zadlabacího zámku a
která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3, včetně odolnosti proti nedestruktivní metodě
dumping – BumpKeys (dále jen „odolnost proti metodě BK“).
2. Bezpečnostními dveřmi se rozumí dveře, které kompletně splňují požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC
3, resp. 3, včetně odpovídajícího systému uzamčení.
3. Bezpečnostní dveřní dvoustrannou závorou se rozumí dveřní závora, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v
bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK.

4. Bezpečnostním kováním se rozumí kování, které splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp.
3. Chrání především cylindrickou vložku před rozlomením a nesmí být demontovatelné z vnější strany dveří.
5. Bezpečnostní kufřík je kufřík nebo kontejner, který je určen k přenosu nebo převozu peněz a cenností, je profesionálně zhotoven
atestovaným výrobcem, má pevné stěny s rukojetí a je vybaven bezpečnostními doplňky (např. siréna, dýmovnice, barvicí moduly).
6. Bezpečnostní třída výrobků zabezpečujících pojištěné věci podle příslušných norem se prokazuje u bezpečnostních dveří, zámku
s bezpečnostní cylindrickou vložkou, přídavného bezpečnostního zámku, bezpečnostního uzamykacího systému, bezpečnostní dveřní
dvoustranné závory, tříbodového rozvorového zámku, okenice, rolety, mříže, bezpečnostního visacího zámku, trezoru a
bezpečnostního zasklení především certifikátem shody vydaným akreditovaným certifikačním orgánem k certifikaci výrobků.
7. Bezpečnostním uzamykacím systémem se rozumí komplet tvořený bezpečnostním zadlabacím stavebním zámkem,
bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním. Tyto komponenty musí splňovat, požadavky příslušné normy
minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3. Cylindrická vložka má odolnost proti metodě BK.
8. Bezpečnostním visacím zámkem se rozumí visací zámek, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní
třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK, nebo takový bezpečnostní visací zámek, který je především odolný proti
vyhmatání a je opatřen třmenem HARDENED o průměru min. 12 mm a má odolnost proti metodě BK. Petlice a oka, jimiž prochází
třmen visacího zámku, musí mít mechanickou odolnost minimálně stejnou jako třmen bezpečnostního visacího zámku a nesmí být
z venkovní strany demontovatelná.
9. Bezpečnostním zasklením se rozumí zasklení (např. vrstveným sklem nebo sklem s bezpečnostní fólií), které splňuje požadavky
příslušné normy minimálně ve třídě odolnosti P1A.
10. Funkčním poplachovým a zabezpečovacím a tísňovým systémem (dříve „elektrická zabezpečovací signalizace“ – „EZS“;
dále jen „PZTS“) se rozumí systém, který splňuje následující podmínky:
a) komponenty PZTS musí splňovat kritéria minimálně stupně zabezpečení 2 podle ČSN EN 50131-1 ed. 2, není-li požadován
stupeň zabezpečení vyšší, a musí ho mít doložen certifikátem shody vydaným certifikačním orgánem akreditovaným ČIA nebo
obdobným zahraničním certifikačním orgánem,
b) projekt a montáž PZTS musí být provedeny dle ČSN EN 50131-1 ed. 2 a ČSN CLC/TS 50131-7 v posledních platných zněních
firmou, která má k těmto činnostem příslušná oprávnění; pokud není znám stupeň zabezpečení PZTS podle normy, může být
uznán za vyhovující i PZTS, jehož technický stav a funkčnost individuálně posoudila odborná osoba určená pojistitelem. V případě
napadení zabezpečeného prostoru nebo samotného PZTS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach,
c) pokud je výstupní signál z PZTS vyveden na akustický hlásič, připouští se pouze instalace tzv. inteligentního hlásiče s vlastním
zálohováním. Je-li umístěný na fasádě, pak v takové výši, aby byl obtížně napadnutelný, min. 3 m vysoko, chráněný před
klimatickými vlivy, současně však dobře slyšitelný. Přívodní vodiče musí být chráněny před napadnutím (instalace pod fasádou,
chránička apod.), Pojištěný je dále povinen trvale zabezpečit, aby provoz, údržba, kontroly a revize PZTS byly prováděny v
souladu s návodem k obsluze a údržbě; pokud není stanoveno jinak, musí být minimálně jedenkrát za rok provedena
prokazatelným způsobem komplexní kontrola vč. funkční zkoušky PZTS výrobcem nebo jím pověřenou servisní organizací. Při
nesplnění uvedených povinností má pojistitel právo považovat PZTS za nefunkční.
11. Jinými prosklenými částmi se rozumí prosklené vstupní dveře, prosklené balkónové dveře, větrací a sklepní okénka, střešní okna
a vikýře, prosklené stěny s výjimkou skleněných cihel apod. V případě prosklených dveří nesmí být z jejich vnitřní strany zasunut v
zámku klíč a dále nesmí být možnost z vnitřní strany ovládat instalované zámky bezklíčovým způsobem.
12. Kamerovým systémem se rozumí systém CCTV, který nepřetržitě 24 hodin denně monitoruje zabezpečený prostor (v případě
nedostatečného osvětlení je vybaven tzv. nočním viděním) a obrazový záznam je archivován po dobu minimálně 10 dní.
13. Krátkou palnou zbraní se rozumí pistole nebo revolver.
14. Kvalifikovanou ostrahou se rozumí ostraha, která musí:
- být fyzicky zdatná – zdravotně způsobilá a k tomuto výkonu řádně proškolená a poučená;

- být starší 18ti let a mladší 60ti let;
- být prováděna tak, aby v případě vícečlenné ostrahy byl jeden člen trvale na stálém místě ostrahy (vrátnice, hlavní stanoviště
ostrahy);
- být vybavena spojovací technikou tak, aby při provádění pochůzek byli jednotliví členové ostrahy ve spojení. Dále musí být
ostraha vybavena takovou spojovací technikou, aby mohla bezodkladně přivolat policii či jinou obdobnou pomoc v případě
zjištění krádeže vloupáním nebo v případě loupeže;
- provádět kontrolu oplocení, uzavření a uzamčení budov;
- provádět pochůzky podle knihy pochůzek (záleží na velikosti, členitosti, rizikovosti atd. střeženého objektu) nejméně však 1x za
60 minut;
- každou pochůzku zapsat do knihy pochůzek s uvedením času pochůzky nebo jiným prokazatelným způsobem vést evidenci a
případné zjištěné závady zapsat do knihy závad apod.;
- být kontrolována jmenovitě určeným zaměstnancem klienta, který bude kontrolovat výkon a kvalitu prováděné ostrahy, včetně
kontroly všech záznamů.
15. Mříží se rozumí mříž, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková mříž,
jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu o průřezu minimálně 1 cm2. Velikost ok musí být maximálně 25 × 15 cm (nebo
obdobná s plochou oka max. 400 cm2). Mříž musí být dostatečně tuhá (např. svařenec) a musí být z vnější strany pevně,
nerozebíratelným způsobem, ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna apod.) nebo uzamčena bezpečnostními visacími zámky
v závislosti na velikosti mříže, minimálně však ve čtyřech bodech (kotveních). Za mříž se též považuje mříž vyrobená z jiného
materiálu a jinou technologií, která však vykazuje minimálně stejnou mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako mříž výše
definovaná v tomto bodě. Mříž lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, pilkou na
železo apod.).
16. Obranným prostředkem se rozumí zařízení, které slouží k osobní ochraně neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od
loupeže nebo ho paralyzovat (el. paralyzér nebo pepřový sprej apod.).
17. Okenicí se rozumí okenice, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková
okenice, kterou lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).
18. Oplocením se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tzn. i v místech, kde oplocením prochází po
povrchu vedené potrubí apod.). Oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení nebo podlezení.
19. Osobou doprovázející se rozumí osoba starší 18 let, plně svéprávná, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná,
která není pod vlivem alkoholu či jiných omamných nebo psychotropních látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického
personálu a prošla odborným vzděláním a školením a byla vybavena zbraní nebo obranným prostředkem podle požadavku pojistitele.
20. Plnými dveřmi se rozumí dveře, které mají pevnou konstrukci (dřevo, plast, kov apod.) a které vykazují minimální odolnost proti
vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké otočné s polodrážkou, plné jednokřídlé o tloušťce min. 40 mm (rám - jehličnaté řezivo;
výplň - papírová voština neztužená; plášť dřevovláknitá deska tvrdá, lisovaná tloušťky 3,3 mm).
21. Pověřenou osobou se rozumí pojištěný nebo jeho zaměstnanec starší 18 let, plně svéprávný, bezúhonný, spolehlivý, fyzicky
zdatný, který není pod vlivem alkoholu či jiných omamných nebo psychotropních látek.
22. Přídavným bezpečnostním zámkem se rozumí další zámek, kterým jsou dveře uzamčeny a který splňuje požadavky příslušné
normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK.
23. Roletou se rozumí roleta, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková
roleta, kterou lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).
24. Služebním psem se rozumí pes určený a vycvičený ke strážní službě, který musí absolvovat příslušné zkoušky, o jejichž vykonání
musí být vedena písemná evidence.
25. Trezorem se rozumí úschovný objekt, který splňuje požadavky příslušné normy, jehož odolnost proti vloupání je dána výrobcem a
který nemá mimo dveří jiné otvory než otvory pro zámky, kabely nebo ukotvení – připevnění. Trezor s hmotností do 150 kg musí
být v uzamčeném stavu nerozebíratelným způsobem ukotven – připevněn k podlaze, stěně nebo k velkému kusu nábytku nebo musí
být zabudován do zdi nebo do podlahy.
Za trezor se nepovažuje příruční pokladna nebo sejf.
26. Tříbodovým rozvorovým zámkem se rozumí zámek, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě
RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK; tento zámek musí zajistit dveřní křídlo rozvorami minimálně do tří stran, tj. do podlahy,
stropu a do strany).
27. Uzamčeným místem pojištění se rozumí stavebně ohraničený prostor místa pojištění, který pojištěný po právu užívá, a který
má řádně uzavřeny a uzamčeny všechny vstupní dveře a který má řádně zevnitř uzavřena všechna okna a řádně zevnitř zabezpečeny

všechny ostatní zvenku přístupné otvory. Okno v poloze ventilace, mikroventilace apod. se nepovažuje za řádně uzavřené okno.
Jednotlivé části a díly dveří, oken, okenních nebo balkónových dveří a ostatních stavebních prvků, jejichž demontáží ztrácí uzamčený
prostor odolnost proti vniknutí pachatele, musí být ze strany venkovního prostoru zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji,
jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.
28. Uzavřenou kabelou nebo kufříkem se rozumí kabela nebo kufřík, které jsou opatřeny minimálně jedním uzávěrem nebo
zámkem, a nesmí být zhotoveny z látky, silonu či obdobných měkkých materiálů.
29. Volným prostranstvím se rozumí pozemek nacházející se venku pod širým nebem mimo uzavřenou budovu.
30. Zabezpečením proti vyháčkování se rozumí zařízení zabraňující odjištění zástrčí pevné poloviny dvoukřídlých dveří, např. jejich
uzamčením, přišroubováním nebo překrytím. Zástrče je možné odjistit pouze po otevření pohyblivého dveřního křídla.
31. Zabezpečením zárubní proti roztažení se rozumí opatření znemožňující násilné zvětšení vzdálenosti mezi závěsovou a
zámkovou stojkou (stranou) zárubně.
32. Zábranou proti vysazení a vyražení se rozumí zařízení, které zabraňuje nadzvednutí dveřního křídla a jeho vysazení ze závěsů
a dále vyražení dveřního křídla na straně závěsů.
33. Tam, kde je v textu uvedeno „příslušné normy“, rozumí se tím platné technické normy, tj. pro:
- body 1, 2, 3, 4, 7, 8, 15, 17, 22, 23 a 26 tohoto článku norma ČSN EN 1627:2012 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a
okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace;
- bod 9 tohoto článku norma ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti
ručně vedenému útoku;
- bod 25 tohoto článku norma ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení
odolnosti proti vloupání.