Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 129
Novinky

Home staging

6.2.2019 Služba, která Vám zvýší hodnotu nemovitosti při prodeji. více »

Změna poplatníka u Daně z nabytí nemovité věci

1.11.2016

Daruj hračku 2016

11.10.2016 Naše společnost se stala certifikovaným partnerem projektu Daruj hračku, do kterého je zařazeno přes 2500 dětí a klientů s různými.. více »

Realitní zpravodaj

Jak udělat z chaty rodinný dům

Jak udělat z chaty rodinný dům
20.1.2020 - Rozhodli jste se odstěhovat na chatu a hodláte tam trvale bydlet? Nebo jste si vyhlédli chatu, kde by se vaší rodině líbilo? Bydlet lze kdekoli. Avšak už jen daň z nemovitosti je u..

Bude rok 2020 ve stavebním spoření lepší než ten loňský?

Bude rok 2020 ve stavebním spoření lepší než ten loňský?
16.1.2020 - Stavební spořitelny v posledním měsíci loňského roku uzavřely 4257 úvěrů, což je o 3,2 % méně než v roce předchozím, v celkovém objemu 4,677 miliard korun. Oproti stejnému období..

Bydlíte u vody? Možná máte šanci vyrobit si ekologickou energii

Bydlíte u vody? Možná máte šanci vyrobit si ekologickou energii
14.1.2020 - Vodní elektrárny patří k ekologicky nejšetrnějším způsobům získávání elektřiny, zejména díky nízké produkci emisí. Počet malých vodních elektráren pomalu, ale přece jen roste.
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Informace

GDPR

Informační doložka dle GDPR

INFORMAČNÍ DOLOŽKA dle GDPR

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Czech Trend s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).

 2. Vaše Osobní údaje společnost Czech Trend s.r.o. zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

  1. plnění smlouvy

 3. Osobní údaje budou společností Czech Trend s.r.o. poskytnuty těmto třetím osobám:

  1. spolupracujícím realitním makléřům společnosti Czech Trend s.r.o.;

  2. externí advokátní kanceláři;

  3. osobám poskytujícím společnosti Czech Trend s.r.o. serverové, webové,

    cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

 4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

 5. Osobní údaje budou společností Czech Trend s.r.o. zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností společnosti Czech Trend s.r.o., podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení.

 6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

  1. Právo na přístup k Osobním údajům u společnosti Czech Trend s.r.o., což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení společnost Czech Trend s.r.o., zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může společnost Czech Trend s.r.o.  požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

  2. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat společnost Czech Trend s.r.o. o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

  3. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že společnost Czech Trend s.r.o.  musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

  4. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) společnost Czech Trend s.r.o. již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6. společnost Czech Trend s.r.o.  může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

  5. Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl společnosti Czech Trend s.r.o. se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby společnost Czech Trend s.r.o. tyto údaje předal jinému správci.

  6. Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u společnosti Czech Trend s.r.o. či DPO podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že společnost Czech Trend s.r.o. Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

 7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u společnosti Czech Trend s.r.o. buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese [email protected]

 8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

 9. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.

 10. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

 11. V případě, že bude společnost Czech Trend s.r.o.  užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Vám informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.